Dossier : Wat betekent de blokkade voor Cuba ?

DE BLOKKADE IS NOG STEEDS IN VOEGE.

Een normalisatieproces tussen de Verenigde Staten en Cuba werd gestart op 17 december 2014, en enkele maanden later, op 20 juli 2015, werden de diplomatieke betrekkingen hersteld en de ambassades heropend.

Sindsdien werden verschillende akkoorden afgesloten tussen de twee landen. Ter herinnering, tussen 1 januari 1959 en 17 december 2014 werden zeven bilaterale akkoorden getekend, waaronder drie inzake migratie, en waarvan vijf overleefden.

De eerste huidige akkoorden op economisch en commercieel vlak, tussen Cubaanse en Noord-Amerikaanse ondernemingen, betreffen telecommunicatie, beheer van hotels en verwezenlijken van cruises.

Maar daarnaast blijft de blokkade doorwegen : de beperkingen op de uitvoer naar de VS blijven in voege, en het is praktisch onmogelijk Cubaanse producten in te voeren in de VS, de Noord-Amerikaanse investeringen blijven verboden (op uitzondering van de telecommunicatiesector) ; de bankverrichtingen zijn nog steeds niet genormaliseerd en Cuba heeft nog altijd geen verrichtingen in dollar kunnen verwezenlijken.

Er worden nog steeds boetes opgelegd aan bedrijven die verdacht worden de regels van de blokkade te overtreden, en de VS hebben geen enkele politieke verklaring medegedeeld, of geen enkel juridisch document uitgevaardigd, dat de banken in de ganse wereld inlicht dat verrichtingen met Cuba wettelijk zijn en niet meer zullen beboet worden.

Lees “Dossier : Wat betekent de blokkade voor Cuba ?” verder

ACTIE

CUBA LOOPT EN WANDELT TEGEN DE BLOKKADE.

Lopers en wandelaars zullen op 9 september om 10:00 uur deelnemen aan allerlei activiteiten om te protesteren tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba. Deze activiteit kadert in de viering van het 57jarig bestaan van de Comités voor de Verdediging van de Revolutie (CDR) en zullen het begin zijn van een reeks acties die de gevolgen van de Amerikaanse blokkade in het land en daarbuiten aanklagen.

CDR-leden, kinderen en jongeren, sportfans en de bevolking in het algemeen zullen deelnemen als blijk van veroordeling van dit vijandige beleid dat de Cubaanse mensen zoveel schade heeft veroorzaakt.

Om te mobiliseren voor deze gebeurtenissen zijn de krachten van veel organisaties gebundeld. Naast de CDR’ s nemen deel het Nationaal Instituut voor Sport, Lichamelijke Opvoeding en Recreatie , het Marabana-Maracuba project; de Liga van de Jong-Communisten, de federatie van de middelbare schoolstudenten, de pioniersorganisatie José Martí, de Federatie van Universitaire Studenten, het Cubaanse Instituut voor Vriendschap met de Volkeren (ICAP) en vele andere.

Het evenement wordt mee gesponsord door de Ministeries van Buitenlandse Betrekkingen, Cultuur en Onderwijs. (LM)

Bron: Cubavsbloqueo, 25 augustus 2017

Teken de Petitie en het Platform

Klik en open de link:  PETITIE VOOR DE OPHEFFING VAN DE BLOKKADE
of via facebook:            Coordinacion levantamiento bloqueo

of druk deze tekst af en mail ons : antwerpen@cubamigos.be

PLATFORMTEKST VOOR DE OPHEFFING VAN DE BLOKKADE

Sinds het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten groeide de indruk dat de betrekkingen tussen beide landen genormaliseerd zijn. Nochtans, niettegenstaande enkele bescheiden stappen zijn deze betrekkingen verre van ‘normaal’.

Inderdaad, de economische, commerciële en financiële blokkade van Cuba door de Verenigde Staten is nog steeds van toepassing, nu reeds meer dan 55 jaar.

Men kan uiteenlopende meningen hebben over Cuba, maar dit belet niet dat we ons kunnen verenigen om de blokkade te veroordelen en de opheffing ervan te eisen. Zij beperkt immers de ontwikkeling van het land en belemmert een beter levenspeil voor de bevolking van het eiland.

Daarom eisen wij de stopzetting van de blokkade, een onaanvaardbare inbreuk op de waardigheid en het leven van het Cubaanse volk.

Ondergetekende : …………………………………………….

In naam van de organisatie (indien van toepassing) : ………………………………….

Email : ………………………………………………………..

Onderschrijft bovenstaande platformtekst ‘Voor de opheffing van de blokkade’

Handtekening …………………….. Datum : …………………………

Wenst de nieuwsbrief van de campagne te ontvangen: JA / NEEN

Contactadressen :
coordinatie.blokkade@gmail.com                     coordinationblocus@gmx.com

Facebook: Coordinacion levantamiento bloqueo

 

HET CUBAANSE EPOS , door Claudio Katz( deel 3)

Staatseigendom en coöperatieven

Over de hervormingen wordt intensief gedebatteerd in Cuba. Dit is in tegenspraak met het beeld dat het buitenland hierover heeft, met name dat er unanimiteit of zelfs stilte zou zijn. Alle mythes over de afwezigheid van debat en discussie zijn gebaseerd op onwetendheid. Binnen dit debat hebben zich drie verschillende stromingen ontwikkeld. Eén ervan benadrukt het behoud van de staat als uiteindelijk beslissingsorgaan. Een andere stroming wil nog meer markgerichte hervormingen. Een derde, die de zelfbeherende aanpak aanhangt, wil dat de coöperatieven worden uitgebreid.

Lees “HET CUBAANSE EPOS , door Claudio Katz( deel 3)” verder

HET CUBAANSE EPOS(deel 2), door Claudio Katz

DE CUBAANSE REVOLUTIE EN DE HERVORMINGEN : EEN ANALYSE

Van de Argentijnse economist Claudio Katz publiceren we in vertaling een tweede uittreksel uit een in Cuba, Latijns-Amerika en daarbuiten wijdverspreide kritische analyse. Claudio Katz is economist, professor aan de universiteit van Buenos Aires en lid van de EDI [Linkse Groep van Economisten].

Vertaling: Agnes Hollanders.

Drie problemen

De aanpassingen die Cuba moet doorvoeren zijn noodzakelijk ten gevolge van drie lange termijn-veranderingen.

Om te beginnen heeft de ineenstorting van de USSR de geopolitieke realiteit zodanig gewijzigd dat de ganse productiestructuur werd aangetast. Cuba had een economie opgebouwd met het oog op belangrijke antikapitalistische overwinningen op wereldschaal en zo niet, dan toch zeker in de Latijns Amerikaanse regio. Cuba was er altijd van uit gegaan dat het socialisme opbouwen, alléén op het eiland Cuba, onmogelijk zou zijn. Om die reden zocht Cuba samenwerking en complementariteit met zijn partners in Oost-Europa. Die connecties combineerde het met de hoop op een opeenvolging van revolutionaire overwinningen in Latijns Amerika. Lees “HET CUBAANSE EPOS(deel 2), door Claudio Katz” verder